Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин VA COSMETIC

1. ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на https://www.vacosmetic.bg, които уреждат правилата за използването на https://www.vacosmetic.bg, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през https://www.vacosmetic.bg.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.   Информация съгласно Закона за защита на потребителите и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година :


1. Наименование на Продавача: „НАКО 22” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, обл.Пловдив, бул. Освобождение №33
3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Пловдив, бул. Освобождение №33, секция В, офис 6

4. Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. Освобождение №33,секция В, офис 6, тел: 0878646063, имейл: sales@vacosmetic.bg. Лице за контакт: Адриана Атанасова Сувариева
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204927964,

6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6 
тел.: 02/9330565 
факс: 02/9884218 
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

Собственик и администратор на сайта vacosmetic.bg и електронния магазин VA Cosmetic е „НАКО 22” ЕООД с ЕИК: 204927964 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. Освобождение №33, представлявано от Управителя Адриана Атанасова Сувариева.

2.2.   Можете да се свържете с дружеството на посочения по-горе адрес, на телефон 0878646063 или на и-мейл адрес: sales@vacosmetic.bg . Лице за контакт – Адриана Атанасова Сувариева

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия VA Cosmetic с „НАКО 22” ЕООД с правото да придобие собствеността върху закупената вещ и задължението да заплати обявената цена.

3.2   Продавач – „НАКО 22” ЕООД, предлагащ стоки на платформата за електронна търговия VA Cosmetic със задължението да прехвърли собствеността върху продадената вещ и правото да получи обявената цена.

3.3.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.4. Платформа - домейна vacosmetic.bg

3.5.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, фактури и др.)

3.6.   Поръчка – комуникационна форма между „НАКО 22” ЕООД и Клиента, чрез която Клиентът заявява на „НАКО 22” ЕООД, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.7.   Продукт/Стока – всяка вещ, предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

3.8.   Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.9. Договор от разстояние - всеки договор, сключен между „НАКО 22” ЕООД и Купувач като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на Продавач и Купувач, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

3.10.   Съдържание

•   цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към „НАКО 22” ЕООД, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

•   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на „НАКО 22” ЕООД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

•   информацията, свързана със Стоките;

•   информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

•   данни относно Продавач.

3.11.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.12.   Транзакция – действието от страна на „НАКО 22” ЕООД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.13.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на „НАКО 22” ЕООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Във всеки един случай на промяна на общите условия „НАКО 22” ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата.

4.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5.   „НАКО 22” ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „НАКО 22” ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „НАКО 22” ЕООД предварително се извинява на своите Клиенти.

4.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „НАКО 22” ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от „НАКО 22” ЕООД от негово име.

5.2.   Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „НАКО 22” ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

5.3.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление-потвърждение, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

5.4.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.


6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.  Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с „НАКО 22” ЕООД на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.2. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

6.3.   Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС. Цените не включват разходите за доставка, които се определят съобразно избрания от Клиента начин на доставка при изготвянето на Поръчката.

6.4.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

6.5.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

 

7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са в изключително право на ползване на „НАКО 22” ЕООД.

7.2.   Нищо в сключения между „НАКО 22” ЕООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „НАКО 22” ЕООД за Клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само, съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на „НАКО 22” ЕООД.

7.3.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

7.4.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.5.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на „НАКО 22” ЕООД няма да се счита за съгласие от страна на дружеството да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „НАКО 22” ЕООД.


8.ПОРЪЧКА

8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

8.3. Потвърждавайки Поръчката „НАКО 22” ЕООД потвърждава доставката на съответния заявен брой от Стоката, с което договорът се счита за сключен.

8.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „НАКО 22” ЕООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Предоставените данни се обработват съгласно обявената на платформата Декларация за поверителност. https://www.vacosmetic.bg/privacy-policy

8.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „НАКО 22” ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

9.ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

 

9.1.Купувачът има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок 14 дни, считано от датата, на която той или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, е влязло във владение на стоките.

9.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми „НАКО 22” ЕООД (чрез Адриана Атанасова Сувариева, гр.Пловдив, обл.Пловдив, бул. Освобождение №33, имейл: sales@vacosmetic.bg) за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Клиентът може да използва приложения тук стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Клиентът може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт vacosmetic.bg. Ако Клиентът използва тази възможност, „НАКО 22” ЕООД незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да е спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно съобщението относно упражняването на право на отказ да е изпратено преди изтичането на срока за отказ от договора.

9.3. Купувачът следва да изпрати или да върне обратно стоките на следния адрес гр.Пловдив, бул. Освобождение №33, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Купувачът е информирал Продавача за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

9.4. Купувачът трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.

9.5. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

9.6. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 

10.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•        за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

·         за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

·         за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

·         за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

·         за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За пълна информация вижте Политиката ни за поверителност тук https://www.vacosmetic.bg/privacy-policy

 

12.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

12.1.   Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

12.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента. 

 

13.ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

13.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на vacosmetic.bg, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

13.2.   (1) Нако 22 ЕООД ще извършва доставката на Стоките само на територията на България.

(2) Доставките, които не се извършват лично от Продавача, се извършват от куриерска фирма Еконт Експрес по тарифата, обявена на сайта на куриера: http://www.econt.com/tariff-parcel/

(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна, след като желания Продукт(-и) се поставят в количката.

 

14.ГАРАНЦИИ

14.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответсвието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.

 

15.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

15.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера или върху фактурата при лично предаване от Продавача.

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

 

16.ОТГОВОРНОСТ
16.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

17.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

17.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

17.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между НАКО 22 ЕООД и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд съобразно правилата за родова и местна подсъдност, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.